Porozumienie w sprawie zasad rozliczania faktur korygujących

Wstęp

Rozwiązanie usprawnia wysyłanie i zarządzanie porozumieniami w sprawie korekt faktur sprzedażowych. Daje możliwość łatwej kontroli, czy dany kontrahent ma już podpisane porozumienie i szybkiej wysyłki ustandaryzowanych porozumień w sprawie korekt. Za jego pomocą można blokować wystawianie korekt zmniejszających do faktur sprzedaży, jeżeli nie mamy potwierdzonego porozumienia z danym kontrahentem.

Instalacja funkcjonalności

1. Instalacja HPP

2. Wgranie raportów do Symfonia Handel

3. Dodanie folderu o nazwie "korpor" w katalogu firmy

4. Włączenie procedur dla dokumentów sprzedażowych

Ustawienia - Parametry pracy- Wykonywanie procedur

Dla dokumentu sprzedaży zmienić na "TAK"


Procedury_sprzedazy


5. Aktywowanie dodatkowego pola dla kartoteki kontrahentów:

Ustawienia - Nazwy pól - Kontrahenci

Należy aktywować dowolne pole dodatkowe i nadać mu nazwę (w przykładzie użyte zostało "Pole nr 4" o nazwie "E-mail dodatkowy").


Nazwa_pola_kh


Spowoduje to aktywowanie nowego pola w kartotece kontrahentów w zakładce Pozostałe.


Nazwa_pola_kh


Uruchomienie funkcjonalności

Aby uruchomić funkcjonalność należy w kartotece Kontrahenci zaznaczyć jednego lub więcej kontrahentów, wcisnąć przycisk Zestawienia i wybrać Wykonaj raport...


Porozumienie korekta - konfiguracja


Następnie wybrać z listy raport o nazwie Korekty i porozumienia NET (BLOT).

Porozumienie korekta - konfiguracja


Powinno otworzyć się okno Zarządzanie porozumieniami w sprawie korekt dokumentów sprzedaży.


Okno główne

Porozumienie korekta- konfiguracja


[1] Zakładka Dane kontrahentów

W zakładce zamieszczona jest tabela, w której znajdują się podstawowe dane wybranych wcześniej kontrahentów oraz obecny status porozumienia w sprawie wystawiania korekt, wraz z datą jego zaakceptowania przez kontrahenta.

[2] Zakładka Ustawienia

Zakładka ta służy do konfiguracji działania funkcjonalności.

[3] Otwiera stronę z instrukcją do funkcjonalności

[4] Zamyka funkcjonalność.


Zakładka Dane kontrahentów


Dane_kontrahentówOperacje do wykonania w zakładce


Dane_kontrahentów


[1] Drukuj propozycję

Przycisk generuje porozumienie w sprawie korekt dla wybranego kontrahenta i otwiera okno podglądu wydruku. W tym miejscu można wygenerować plik .pdf lub wydrukować porozumienie.

Przykładowy wydruk porozumienia w sprawie korekt:


Dane_kontrahentów


[2] Wyślij propozycję

Przycisk uruchamia proces wysyłki e-maila z ząłączonym porozumieniem w sprawie korekt do wybranego kontrahenta (wcześniej należy odpowiednio skonfigurować funkcjonalność w oknie Ustawienia.

Jeśli wybrany kontrahent ma wpisane 2 adresy e-mail zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, który ma zostać użyty podczas bieżacej wysyłki e-maila. Jeśli wybierzemy Tak to użyty zostanie adres z kolumny Email, a jeśli Nie to użyty zostanie adres z kolumny Email Dodatkowy.


Porozumienie korekta- konfiguracja


Następnie wyświetli się okno w którym należy skontrolować czy kontrahent, data porozumienia i adres, na który chcemy wysłać e-mail są prawidłowe. Po kliknięciu Tak funkcjonalność wyśle e-mail z porozumieniem, jeśli Nie proces wysyłki zostanie przerwany.

Jesli kontrahent ma przypisany tylko jeden adres e-mail, od razu pokaże się okno:


Porozumienie korekta- konfiguracja


Jeśli wszystkie ustawienia zostały dobrze skonfigurowane funkcjonalność wyśle wiadomość i wyświetli komnunikat:


Porozumienie korekta- jest porozumienie


[3] Jest porozumienie!

Przycisk używamy aby odnotować w funkcjonalności zgodę kontrahenta na warunki porozumienia w sprawie korekt. Dzięki temu w łatwy sposób można sprawdzić z kim porozumienie zostało zawarte i od kiedy obowiązuje.

Przed wciśnięciem przycisku należy wybrać z listy odpowiedniego kontrahenta i zmienić datę w dolnej części okna (zostanie zapisana jako data otrzymania zgody na wysłaną propozycję porozumienia). Następnie pojawi się komunikat, w którym można skontrolować, czy wybraliśmy odpowiedniego kontrahenta i datę.


Porozumienie korekta- jest porozumienie


Jeśli wciśniemy TAK, Status porozumienia zmieni się na jest porozumienie i zostanie dodana Data porozumienia.


Porozumienie korekta- jest porozumienie


Jeśli wciśniemy Nie proces zmiany statusu porozumienia zostanie przerwany.

[4] Data

Miejsce do zmiany daty, która jest wykorzystywana w operacjach wykonywanych przez funkcjonalność, na przykład podczas wysyłania e-mailów z propozycjami porozumienia czy zapisania daty otrzymania zgody na porozumienie.


Zawartość tabeli w zakładce


Porozumienie korekta - konfiguracja


[1] Kod

Kod kontrahenta.

[2] Nazwa

Nazwa pełna kontrahenta.

[3] Nip

Numer Identyfikacji Podatkowej kontrahenta.

[4] Email

Adres e-mail kontrahenta wczytywany z pola e-mail w zakładce Kontrahent.


Porozumienie korekta- email kh


[5] Email Dodatkowy

Adres e-mail wczytywany z utworzonego wcześniej dodatkowego pola dla kontrahentów (opis w pkt. 5 Instalacji).


Porozumienie korekta- email kh dod


[6] Status

Przedstawia obecny status porozumienia w sprawie korekt:

[7] Data Porozumienia

Data, z którą kontrahent wyraził zgodę na porozumienie w sprawie korekt sprzedażowych.


Jeśli chcemy usunąć porozumienie z kontrahentem, należy wciśnąć PPM ? Prawy Przycisk Myszy na wierszu, w którym się znajduje i skorzystać z opcji Wyczyść informację o porozumieniu.


Porozumienie korekta- wyczysc_informacje_o_porozumieniu


Zakładka Ustawienia i jej konfiguracja

Jest widoczna tylko przez użytkownika "admin" i służy do konfiguracji ustawień funkcjonalności.


zakladka_ustawienia


Zakładka Ustawienia składa się z sekcji:

[1] Użytkownicy uprawnieni do edycji danych

[2] Ustawienia ogólne

[3] Ustawienia konta e-mail (SMTP)

i przycisku: [4] Zapisz, który zapisuje ustawioną konfigurację.


Użytkownicy uprawnieni do edycji danych

Znajduje się tutaj lista wszystkich aktywnych użytkowników wprowadzonych do programu Symfonia Handel (poza użytkownikiem admin).


Zapisz


Listę użytkowników programu można sprawdzić przechodząc do zakładki Ustawienia - Użytkownicy.


Porozumienie korekta - uzytkownicy


W powyższym przykładzie aktywnymi użytkownikami w firmie są Adam Kowalski (AK) i Adam Nowak (AN) co pokrywa się z listą użytkowników wyświetlaną w oknie ustawień funkcjonalności. W tej sekcji administrator może ustalić, którzy użytkownicy mają mieć możliwość edycji statusów porozumień w sprawach korekt, a którzy mają mieć jedynie wgląd do tych informacji.


Użytkownik upoważniony do edycji

Użytkownik upoważniony do edycji widzi w funkcjonalności tylko Zakładkę Dane kontrahenta i może ją edytować w takim samym zakresie jak użytkownik "admin".

Widok użytkownika upoważnionego do edycji prezentuje się następująco:


Porozumienie korekta - uzytkownicy


Użytkownik nieupoważniony do edycji

Użytkownik nieupoważniony do edycji widzi w funkcjonalności tylko Zakładkę Dane kontrahenta i nie może edytować danych w niej zawartych.

Widok użytkownika nieupoważnionego do edycji prezentuje się następująco:


Porozumienie korekta - uzytkownicyUstawienia ogólne


Porozumienie korekta - ustawienia ogolne


[1] Katalog wymiany

Należy podać lokalizację utworzonego pliku "korpor".

[2] Faksymile podpisu

Jeśli chcemy umieszczać faksymile na propozycji porozumienia w sprawie korekt, to w tym polu należy podać jego lokalizację. Podpis wygląda najlepiej gdy ma zachowane proporcje obrazu 3:1.


Po kliknięciu w Porozumienie korekta - lokalizacja faksymile otworzy się folder ze wskazaną lokalizacją faksymile:

Porozumienie korekta - lokalizacja faksymile


Po kliknięciu w Porozumienie korekta - faksymile podgląd otworzy się podgląd faksymile:

Porozumienie korekta - faksymile podgląd


[3] E-mail dodatkowy

Z rozwijanej listy pól dodatkowych należy wskazać to, które zostało skonfigurowane w pkt. 5 Instalacji.


Ustawienia konta e-mail (SMTP)

Wpisujemy tutaj konfigurację konta pocztowego, z którego mają być wysyłane wiadomości e-mail.


Porozumienie korekta - ustawienia ogolne


[1] Ustawienia konta e-mail

Konfigurację należy przepisać z ustawień konta pocztowego.

Pole wysylaj_kopie zaznaczamy, jeśli po wysłaniu e-maila z porozumieniem w sprawie korekt chcemy otrzymać kopię wiadomości na adres nadawcy.


[2] Przycisk testuj używamy, gdy chcemy sprawdzić, czy wpisane dane konta e-mail nadawcy zostały wprowadzone prawidłowo. Jeśli tak, na adres e-mail nadawcy zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem.


[3] Ogólna treść wiadomości

Wpisujemy tutaj treść wiadomości jaką funkcjonalność ma wpisać w e-mail, który zostanie wsyłany do kontrahenta razem z porozumieniem w sprawie korekt. Jeśli pole pozostanie puste, to zostanie wysłany e-mail z samym załącznikiem, bez treści.

Lista kontrahentów z potwierdzonymi porozumieniami w sprawie korekt

Aby uruchomić raport należy w kartotece Kontrahenci wcisnąć przycisk Zestawienia i wybrać Wykonaj raport....

Następnie należy wybrać z listy raport o nazwie Kontrahenci z porozumieniami ws. korekt NET (BLOT)


Porozumienie korekta - konfiguracja


Pokaże nam się Lista kontrahentów, z którymi mamy porozumienia w sprawie korekt.


Porozumienie korekta - konfiguracja


Blokowanie możliwości wystawiania korekt zmniejszających do faktur sprzedażowych

W funkcjonalności domyślnie włączone jest blokowanie możliwości wystawienia faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż w przypadku, gdy dla danego kontrahenta nie zostało odnotowane zawarcie porozumienia w sprawie korekt.


Porozumienie korekta - kartoteki_raporty


Aby zmienić domyślne ustawienie dotyczące blokowania wystawiania faktur korygujących, należy wejść w:

Kartoteki - Raporty


Porozumienie korekta - kartoteki_raporty


Następnie:

Procedury- Procedury dokumentu sprzedaży

Odszukać sekcję "int Sub OnBeforeInsertFKS(long lId)"


W ustawieniach domyślnych wygląda to następująco:


Porozumienie korekta - kartoteki_raporty


Jeśli chcemy aby funkcjonalność jedynie informowała o braku dokumentacji związanej z porozumieniem w sprawie korekt, to w zaznaczonym obszarze, należy:


Po wykonaniu tych czynności raport powinien wyglądać tak:


Porozumienie korekta - kartoteki_raporty


Aby powrócić do blokowania możliwości wystawiania korekt zmnijeszających sprzedaż bez zawarcia porozumienia w sprawie korekt, należy wykonać czynności odwrotne.