Dodatkowe parametry dostaw

Wstęp

Dodatek jest częścią pakietu dodatków 'analiza sprzedaży wg dostaw', który pozwala na pełne wykorzystanie mechanizmu dodatkowych parametrów dostaw w celu dogłębnej analizy sprzedaży.

Konfiguracja funkcjonalności

Dodanie słownika pól

Symfonia 2.0

W programie HMP należy przejść kolejno do: Ustawienia -> Słowniki pól -> Nowy

Dodać słownik o nazwie "HPP_MAGAZYN_PARAMETRY_DOSTAW"

Następnie należy otworzyć nowo utworzony słownik i dodać kolejne pozycje w formacie:test4

[kolejny numer parametru]_[L/T (liczba/tekst)]_[nazwa parametru][spacja][(opcjonalnie) %]

Znaczenie poszczególnych pozycji:

[kolejny numer parametru]- Wartość wymagana, obowiązkowo kolejne pola mają mieć nadane numery od 01 w górę.

[L/T (liczba/tekst)]- Oznaczenie rodzaju pola. L (liczba) umożliwi traktowanie wpisanego parametru jako liczbę. T (tekst), jeśli pole ma być czysto informacyjne dla użytkownika.

[nazwa parametru]- Pole informacyjne służące do nazwania parametru. Nazwa ta będzie później wykorzystywana w nagłówkach kolumn pozycji na dostawach.

[(opcjonalnie) %]- Jeśli na końcu dodamy znak '%', program będzie traktował wpisany parametr jako wartość procentową, zamiast wartości liczbowej.

Przykłady parametrów:

Symfonia 50c/ERP

W trakcie opracowywania

Uruchomienie funkcjonalności

Wpisywanie parametrów dla dokumentów magazynowych

Parametry dla dostaw możemy przypisać na kilka sposobów:

1. Z okna kartoteki dokumentów magazynowych: klikamy PPM na dokument i wybieramy "MAG - Parametry dostaw (BLOT)" lub skrót klawiszowy alt+1

2. Z okna dokumentu magazynowego: skrót klawiszowy alt+1

3. Przy włączonych procedurach magazynowych, podczas wystawiania dokumentu zostanie wyświetlony komunikat Czy otworzyć okno 'PARAMETRY DOSTAW'?. Aby otworzyć okno dodatkowych parametrów należy wcisnąć "Tak".

parametry dostaw

Pojawi się następujące okno.

parametry dostaw

Na oknie widoczna jest tabela, w wierszach są pozycje danego dokumentu, w kolumnach mamy:

Uzupełniamy parametry dla każdej pozycji (kolumny zaznaczone na niebiesko), a na koniec klikamy "Zapisz" w dolnej części okna. Kliknięcie "Zamknij" bez uprzedniego zapisania spowoduje zamknięcie okna bez zapisania wprowadzonych parametrów.

Wskazówka
Raz przypisane parametry dla danego towaru zostaną zapamiętane przez program. Przy dodawaniu parametrów do kolejnego dokumentu, jeśli pojawi się na nim towar z wypełnionymi wcześniej parametrami, program automatycznie podpowie ostatnio użyte parametry dla tego towaru.